กิจกรรมเพื่อสังคม

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้พวกเราได้มีโอกาสตอบแทนความสุขกลับคืนสู่สังคม โดยบริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด จะจัดแบ่งกำไรส่วนหนึ่งเข้าสู่กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมมากมาย ซึ่งจะมีทั้งรูปแบบการบริจาคเงินและสิ่งของตามมูลนิธิ วัด โรงเรียนหรือองค์กรต่างๆ และอีกรูปแบบนึงคือการออกแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น กิจกรรมแบ่งปันน้อง กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมทาสีโรงเรียน กิจกรรมถวายน้ำปานะ เป็นผู้สนับสนุนโครงการ 2Be Number One เข้าร่วมบริจาควัดพระบาตรน้ำพุ เป็นต้น

แม้สิ่งที่พวกเราทำจะช่วยได้เพียงส่วนเล็กๆของสังคมไทย แต่กำลังเล็กๆนี้จะดำเนินเดินไปเพื่อส่วนรวมอย่างไม่หยุดหย่อน ท้ายที่สุดนี้พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมไทยเราจักเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น มิตรไมตรี และความสุขอนันต์เทอญ