Showing 1–12 of 40 results

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน ยี่ห้อ GNR มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี กำลังผลิตมากกว่า 7,200 ตันต่อปี พร้อมทีมงานมืออาชีพและเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย เราภูมิใจให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 4,000 รายทั่วประเทศไทย

ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 1 ชั้น (ไม่มีเส้น)

Original price was: ฿539.00.Current price is: ฿529.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 2 ชั้น (มีเส้น)

Original price was: ฿720.00.Current price is: ฿710.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 1 ชั้น (มีเส้น)

Original price was: ฿539.00.Current price is: ฿529.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 2 ชั้น (ไม่มีเส้น)

Original price was: ฿720.00.Current price is: ฿710.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 3 ชั้น (มีเส้น)

Original price was: ฿616.00.Current price is: ฿606.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 3 ชั้น (ไม่มีเส้น)

Original price was: ฿616.00.Current price is: ฿606.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 4 ชั้น (มีเส้น)

Original price was: ฿803.00.Current price is: ฿793.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 9×11 4 ชั้น (ไม่มีเส้น)

Original price was: ฿803.00.Current price is: ฿793.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 11×11 1 ชั้น (มีเส้น)

Original price was: ฿594.00.Current price is: ฿584.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 11×11 1 ชั้น (ไม่มีเส้น)

Original price was: ฿594.00.Current price is: ฿584.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 11×11 2 ชั้น (มีเส้น)

Original price was: ฿811.00.Current price is: ฿801.00.
ลดราคา!

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน

กระดาษต่อเนื่อง 11×11 2 ชั้น (ไม่มีเส้น)

Original price was: ฿811.00.Current price is: ฿801.00.